بدون دسته بندی

پلان نشراتی

ســاعت              اســـم بــــــــرنامه 
۰۰/۶ تلاوت قرانكريم
۱۰/۶ درس تجوید
۳۰/۶ موعظه – دعايه  و حديث
۵۰/۶ قوالی و نعتیه
۵۵/۶ سرود ملی 
۰۰/۷ اخبار
۰۵/۷ سلام صبح بخير
۰۰/۸ اخبار
۰۵/۸ ادامه برنامه صبح بخیر 
۰۰/۹ اخبار
۱۰/۹ اردوی ملی 
۳۵/۹ میله               (پروموشن ها )        
۰۰/۱۰ اخبار                                    
۱۰/۱۰ اقتصاد   
۳۵/۱۰ سریال   افغانی بنام زهرینی او ښکی   قسمت سوم 
۰۰/۱۱ پشه ئی                                                             ۲
۲۰/۱۱ نورستانی                                                          ۲
۴۰/۱۱ بلوچی                                                               
۰۰/۱۲ اخبار
۰۵/۱۲ دعوت (آشپزی )     ( پروموشن ها )
۳۰/۱۲ آذان ظهر و حديث
۳۵/۱۲ والعصر
۰۰/۱ گنجینه موسیقی – میهن من و راپور علمی      ( پروموشن ها )
۰۰/۲ اخبار
۱۰/۲ موسیقی ساز « زنده » 
۰۰/۳ اوزبیکی                                                            
۳۰/۳ ترکمنی                                                             ۲
۵۰/۳ کارتون
۰۰/۴ اخبار
۰۵/۴ کودک                                                               ۴
۳۵/۴ زن و جامعه
۵۵/۴ اعلانات
۰۰/۵ اخبار
۰۵/۵ پرسشهای دینی                                                   ۸
۵۵/۵ اعلانات
۰۰/۶ صداي آشنا
۰۰/۷ اخبار اوزبیکی – اعلانات  – میهن من  ( پروموشن ها  )
۰۰/۸ اخبار ساعت ۸ و آهنگ میهنی (     )
۵۰/۸ اعلانات تجارتي          ( پروموشن ها )
۰۰/۹ ایینه شهر                                                          ۴
۲۵/۹ اعلانات                                 
۳۰/۹ تلویزیونی ننداره                                                 ۲
۰۰/۱۰ مباحثه                         (  پروموشن ها  )              ۴
۵۰/۱۰ فلم هنری افغانی بنام درد مشترک
۳۰/۱۱ موسیقی  ساز
۰۰/۱۲ اخبار
۵۰/۱۲ سلام صبح بخیر
۰۰/۲ مباحثه
۵۵/۲ میهن من 
۱۵/۳ آذان صبح و حدیث
۲۰/۳ تلاوت قرانکریم
۱۵/۴ والعصر
۴۰/۴ تلویزیونی مجله
۳۰/۵ دعوت  و موسیقی
ه