خبرهای داخلی

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوربرگسترش همکاری‌ها میان افغانستان، قزاقستان و ازبکستان تأکید کرد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز مراد مایکیوف لوی‌درستیز قزاقستان و پاول ارگشیف لوی‌درستیز ازبکستان را در قصر گل‌خانۀ ارگ ریاست‌جمهوری به حضور پذیرفت.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری ، ابتدا، لوی درستیزهای کشورهای متذکره تمنیات نیک رهبری و مردم کشورهای شان را عنوانی رئیس‌جمهور محمداشرف غنی و مردم افغانستان تقدیم کردند. دوجانب پیرامون موضوعات گوناگون به‌ویژه مبارزه علیه تروریزم، همکاری‌های منطقه‌یی، امنیتی، اقتصادی و ترانزیتی بحث و تبادل نظر نمودند.
رئیس‌جمهور کشور گفت: سفر شما فصل تازۀ از روابط و همکاری‌ها را در عرصۀ نظامی به خصوص میان اردوی کشورهای افغانستان، قزاقستان و ازبکستان خواهد گشود و من امیدوارم که مناسبات ما در آینده نیز گسترش مزید یابد.
لوی درستیزهای قزاقستان و ازبکستان از رهبری خردمندانۀ رئیس‌جمهورغنی با توجه به شرایط دشوار جنگی تشکر کرده افزودند: شما در چنین مرحلۀ حساس، ضمن توجه به مسایل امنیتی، بالای توسعۀ اقتصادی و تأمین رفاه مردم افغانستان نیز کار می‌نمایید که این تلاش‌ها قابل ستایش می‌باشد.
آنها گفتند: آرزوی ما این است که افغانستان با تلاش‌های مشترک شرکای منطقه‌یی و جهانی خود در راستای مبارزه علیه تروریزم و تأمین صلح و ثبات دائمی موفق گردد و به پیشرفت‌های خوبی در عرصه‌های اقتصادی و تجارتی نایل شود.

نظر بدهید