خبرهای داخلی

بازداشت ۸ عضو گروه تروریستی داعش در شهر کابل

نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی با انجام عملیات های جداگانه ۸ تن از اعضای گروه تروریستی داعش را که مصروف فعالیت تخریبی و سازماندهی حملات تروریستی بودند، بازداشت کردند.
دفترمطبوعاتی اداره امنیت ملی میگوید که بازداشت شده‌گان شامل: انجنیر جاوید، عزیزالله، بلال، صدیق الله، قدرت‌الله، داکتر اکرام الله، محب‌الله و ولی احمد اعتراف نموده اند، که مدت ها قبل به گروه تروریستی داعش جذب گردیده بودند.
اين گروه همچنان درگردآوری و فراهم ساختن زمینه جمع آوری پول به نام اعمار مساجد و مدارس برا ی گروه تروریستی داعش نقش داشتند و در ضمن گروه متذکره نقش برجسته ئی در انتقال افراد آن گروه به ولایت ننگرهار، جابجا نمودن ماین، ترور افراد، انتقال مواد انفجاری به اهداف مورد نظر با گروه داعش داشته اند.

نظر بدهید