خبرهای داخلی

والی بدخشان: هراس افگنان در بدخشان حضور دارند

یکهزار وهشتصد هراس افگن در ولایت بدخشان به فعا لیت های هراس افگنی می پردازند.
این مطلب را احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان بیان کرد و گفت، در دو سال اخیر آنها توا نسته اند جلو گسترش فعالیت های این هراس افگنان را بگیرند .
وی گفت ، این هراس افگنان شامل جنگجویان ایغور ، چیچن، تا جک ها ، قرغز ها ، پاکستا نی ها ، ازبک ها ، قزاق ها و عرب ها می شوند.
والی بدخشان دلیل حضور این ترو ریستان را در بد خشان عملیات های نظامیان پاکستان در آن سوی خط دیورند بیان کرد و گفت که نیرو های پاکستانی به خاطر راندن ترو ریستها به خاک افغا نستان عمدأ عملیات ها یی را وقت ناوقت انجام می دهند.
این در حا لیست که عملیات هوا یی نا تو بر مرا کز آمو زشی طا لبا ن از چند روز به این طرف آغاز یافته است و در تا زه ترین عملیات هوا یی نا تو بر مراکز سوق و اداره این گروه در منا طق مرزی تاجکستان و چین سیستم پلان گذاری و اموزشی انها مختل شده است.

نظر بدهید