خبرهای داخلی

روند اخذ آزمون کانکور فارغان صنوف دوازده در هفته اول برج حوت آغاز میشود

عارفه پیکار سخنگوی وزارت تحصیلات عالی روزگذشته در نشستی از آغاز روند آزمئن شمول موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی فارغان صنوف دوازده مکاتب در هفته اول برج حوت سال روان خبر داد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نشست که به هدف ارائه اولویت های کاری سال ۱۳۹۷ آن وزارت، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار شد، عارفه پیکار همچنان از توزیع دیپلوم برای فارغان موسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز سخن گفت و علاوه کرد که وزارت تحصیلات عالی پس از ارزیابی اسناد و مدارک موسسات تحصیلات عالی خصوصی به فارغان نهادهای تحصیلی که با معیارهای تحصیلات عالی و به گونه قانونی تاسیس شده دیپلوم توزیع خواهد کرد.
او در ادامه گفت که یکی از اولویت های کاری سال ۱۳۹۷ را تغییر نصاب تحصیلی بر اساس ضرورت های علمی و نیاز بازار کار تشکیل میدهد که در این اواخر یکی از چالش های اصلی این وزارت محسوب میشود و نیاز است در این خصوص بازنگری جدی صورت گیرد.
عارفه پیکار از ایجاد ۴۰ بخش، متشکل از نماینده های نهادهای دولتی و خصوصی مربوط و یک گروه ویژه متخصصان خارجی نام برد که برای اصلاح نصاب تحصیلی به خاطر ایجاد رشته های جدید مانند تربیه معلم در دانشکده های مرتبط برای مکاتب تعلیمات مسلکی و تخنیکی، ایجاد دانشگاه اختصاصی تعلیمات تخنیکی و مسلکی برای تربیه معلم و ارتقای ظرفیت معلمان مکاتب تخنیکی و مسلکی در دراز مدت کار میکنند.
وی همچنان ایجاد برنامه های جدید تخنیکی و مسلکی، ایجاد اداره تضمین کیفیت، اعتباردهی و تثبیت قابلیت ها، بهبود وضع اداری و مبارزه با فساد اداری، استخدام استادان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی بر اساس معیارهای پذیرفته شده، بازنگری و انکشاف اسناد تقنینی و برخی موارد دیگر را از اولویت های کاری این وزارت خواند و گفت که قرار است این برنامه ها در جریان سال ۱۳۹۷ تطبیق شود. نثار ” ایثار”

نظر بدهید