خبرهای خارجی

تقاعد همه سا له هزاران پرستار بدون جا یگزین در ایران

به گفته خانم مریم حضرتی معین وزارت صحت ، درما ن و آموزش طبی ایران هر سا ل حدود شش هزار پرستار بدون جا یگزینی تقا عد یا باز نشسته میشوند و حد اقل ده فیصد پرستاران زن نیز همواره در مرخصی زا یما ن یا شیر دهی هستند که همزما ن تعداد بستر های شفا خا نه ها بدون استخدام نرس یا پرستار افزایش یا فته و بنا بر ان فشار کاری بر پرستاران پیوسته در حا ل افزایش است.
خانم حضرتی افزود که حدود ۱۴۰ هزار پرستار شا غل در ایران داریم و نسبت پرستار به بستر شفا خانه درین کشور حدود ۸۰ فیصد به هر بستر است که نظر به استندرد حد اقل یک اعشاریه هشت فیصد پرستار به هر تخت یا بستر بسیار کمتر است ولازم است تعداد پرستاران کشور حد اقل دو برابر شود.
وی افزود با وجود کمبود نرس در ایران هر سا ل حدود شش هزار پرستار بدون اینکه نیروی جا یگزین انها شوند تقا عد میشوند در حا لیکه باید به ازای هر پرستارایکه از سیستم خارج میشود یک نفر نیروی جدید استخدام شود.
معین وزارت صحت ایران گفت علاوه بر نرسها یکه بطور طبیعی با ز نشسته میشوند تعداد زیادی از نرسها هستند که به علت سختی این شغل و بار کار با لای آن و شیفت ها ی اجباری و کار در شیفت های شب در سن کمتر از ۳۰ سا لگی تقا ضا ی تقا عد زود هنگام میکنند واز سستم پرستاری شفا خا نه ای خارج میشوند که همه این مسا یل با عث میشوند تعداد نرسها نسبت به شفا خا نه ها کمتر شود وفشار کاری بیشتر بر پرستاران یا نرسها وارد شود.

نظر بدهید