اقتصادی

حاصلات بادام در دایکندی افزایش یا فته است

حا صلات بادام در ولایت دایکندی نسبت به پارسال بیست درصد افزایش یافته است .
سید عبد الواحد فیروزی رییس زراعت ولایت دایکندی گفته است، در سال جاری حاصلات بادام در این ولایت نسبت به سال قبل بیست در صد افزایش یافته است.
وی گفته است، آمار های به دست آمده نشان می دهد که در سال جاری محصولات بادام آن ولایت حدود بیس و چهار هزار تن برآورد شده است که نسبت به سال گذشته بیست در صد افزایش را نشان می دهد.
رییس زراعت دایکندی افزود، نبود بازار منا سب و کا هش قیمت بادام یکی از نگرانی های عمده باغداران ان ولایت می باشد.
وی دلیل افزایش محصولات بادام در دایکندی را علاقمندی باغداران و کشاورزان به غرس نهال بادام در سال های اخیر بیان کرد.
باشندگان دایکندی می گویند، قیمت بادام در ان ولایت نسبت به گذشته کاهش قابل ملاحظه یی داشته است.
هم اکنون هفت کیلو بادام سنگی هفتصد افغانی قیمت دارد ، در حا لیکه در سال گذشته این مقدار بیش از یک هزار افغانی به فروش می رسید.
به گفته مقام های محلی، بادام محصول پر درآمد برای باغداران در دایکندی است و بیش از هشتاد درصد مردم ان ولایت از فروش بادام مایحتاج خود را تامین می کنند .

نظر بدهید