صحت

مردم بغلان به اهمیت واکسین فلج کودکان پی برده اند

ساکنان دورترین قرأ و قصبات بغلان با پی بردن از اهمیت وارزش های واکسین پولیو ازاین برنامه حمایت میکنند.
تطبیق واکسین پولیو که زمانی ازسوی برخی ها ممانعت صورت میگرفت خوشبختانه حالا به اهمیت صحی این واکسین پی برده شده است و اکنون مخالفت ها در برابر آن پایان یافته است.
محمد کریم یک متنفذ قومی ولسوالی تاله و برفک بغلان گفت که یک و نیم دهه قبل تطبیق واکسین پولیو در قرا و قصبات و حتی در ولسوالی ها و شهر ها جرم پنداشته میشد و با استفاده از تبلیغات وسیع مانع تطبیق این واکسین میشدند که خوشبختانه با گذشت زمان مردم دریافتند که به اشتباه بودند وتطبیق پولیو ضامن صحت و سلامت کودکان شان میباشد.
مولوی داد خدا عثمانی تبلیغات چند برنامه تطبیق واکسین پولیو را از دسایس و توطیه های دشمنان این سر زمین بیان کرد و خاطر نشان کرد که تطبیق آن از نگاه شریعت اسلامی هیچ مشکل و ممانعتی ندارد.
بهشته مادری که نوزادش را غرض تطبیق واکسین به شفاخانه ولایتی پلخمری آورده بود گفتکه پولیو نجات دهنده کودکان از فلج است و از مادران میخواهم در حق کودکان شان ظلم نکنند و آنان را از تطبیق این واکسین محروم نه سازند.
داکتر عبدا لرحمان الفت آمر معافیت کتلوی ریاست صحت بغلان روی ارزش های حیاتی واکسین پولیو تاکید کرد و از مخالفان یک بار دیگر خواست که در ساحات شان با تطبیق واکسین پولیو مخالفت نورزند.

نظر بدهید