تکنالوژی

د دنیا تر ټولو لویه لمریزه بټۍ په استرلیا کې جوړېږي.

د لمریزې برښنا دا لویه بټۍ چې په ۵۱۰ میلونه ډالره مصرف پرې راځي ۶۷۰ کسانو لپاره نوي کارونه پیدا کوي.
نوموړې بټۍ به په را روان کال د استرلیا په ”پورت اکوستا“ ایالت کې خپل فعالیت پیل کړي.
دا بټۍ به نه یواځې د دې ایالت انرژۍ پوره کړي بلکې د خپلې انرژۍ یوه برخه به د زېرمې په توګه وساتي.
ویل کېږي دا بټۍ به د نور ټولو هغه نه پرمختللې وي چې تر اوسه پورې جوړې شوي او دا د لمریزې برښنا په
صنعت کې یوه لوی بدلون دی.
د لمریزې برښنا بټۍ جوړول هغه څه دي چې په دې وروستیو کې پرمختللو هیوادونو هغه ته لومړیتوب ورکوي.
د کاپوهانو په وینا په دې برخه کې کار کول د را روانې پاکې نړۍ یوه غوښتنه ده.
د لمریزې برښنا پټۍ د بدلون راوستوتکې انرژۍ او په راتلونکې کې د برښنا د تآمین لپاره د منبع په توګه مهم نقش لري.

نظر بدهید