خبرهای داخلی صحت

اداره تنظیم ادویه و محصولات صحی و پوهنتون کابل یک تفاهمنامه همکاری را امضا کردند

پوهنتون کابل و اداره ملی تنظیم ادویه ومحصولات صحی وزارت صحت عامه امروز تفاهمنامه همکاری را امضا کردند که بر موجب آن فارغان فاکولته پوهنتون کابل تحت آموزش قرار خواهند گرفت.
یک منبع وزارت تحصیلات عالی گفت:
اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی برای امروزتفاهمنامه را با پوهنتون کابل به امضاء رسا نید که به اساس آن ظرفیت کاری اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی به شکل دوامدار بلند خواهد رفت، همچنان از طریق این تفاهمنامه فارغان پوهنځی فارمسی تحت کار اموزی قرار میگیرند و به سکتور خصوصی معرفی خواهند شد تا از این طریق در کشور برای موجوديت ادويه و محصولات صحی مؤثر، مصئون، با کيفيت ودارای قيمت مناسب یک گام بلند برداشته شود.
در روشنی این تفاهمنامه برای همکاری های بیشتر بین اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی و پوهنځی فارمسی پوهنتون کابل زمینه همکاری های دو جانبه در عرصه ظرفیت سازی اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی و سایر بخش های تخنیکی مساعد خواهد شد.