خبرهای داخلی

پنج مظنون به قتل وسرقت مسلحانه در کندز باز داشت شدند

پنج تن مظنون که در ولایات پروان وکاپیسا در قتل وسرقت های مسلحانه دست داشتند دیروز توسط پولیس کندز بازداشت شدند.
ویس الدین تلاش مدیر مبارزه به جرایم جنایی کندز گفت این پنج تن باز داشت شده از جمله متهمین هستند که در قضایای قتل وسرقت های مسلحانه در ولایات پروان وکاپیسا دست داشتند.
منبع افزود:آنان میخواستند یک باند دیگر را در کندز ایجاد نمایند اما پیش از ایجاد این باند دستگیر شدند وقضایای شان تحت بررسی های ابتدایی پولیس قرار داشته وبه ارگان های عدلی وقضای سپرده خواهند شد.

نظر بدهید