خبرهای داخلی

هرات در آستانه میزبانی گشایش کارپروژه تاپی درافغانستان


آمادگی هابه خاطربرگزاری مراسم افتتاحیه پروژه تاپی درافغانستان درحال تکمیل شدن است .
قراراست درآینده نزدیک همزمان با افتتاح کارعملی پروژه تاپی درافغانستان ، کاراحداث این پروژه فیبرنوری وخط آهن نیزدرافغانستان شروع شود.
این پروژه ها موازی باهم ازترکمنستان شروع به کشورهای پاکستان و هندوستان ازطریق افغانستان امتداد خواهد یافت.
والی هرات به خاطرتسریع کار وهمچنان زیباسازی چهره شهرونصب پیام هاوشعارهای مناسبتی که مبین اهمیت پروژه تاپی وتاپی میباشد به مسولان هدایات لازم داد.
قراراست درکنارتجهیزوبازسازی اساسی تالارمولانا جلال الدین محمد بلخی ،ساحات اطراف وسبز قلعه اختیارالدین نیزبه گونه اساسی ترمیم شود کارسنگ فرش اطراف ارگ هرات نیز وهمچنان ادامه دارد.
ترمیم وبازسازی سرک مستوفیت الی قول اردوی سابق ،زیباسازی مسیرهای رفت وبرگشت مهمانان ،قیرریزی جاده های اصلی شهرهرات به شمول جاده درب ملک الی پایحصار بخشی از اقدامات روی دست کمیسیون موظف میباشد.
درساحه شمال شهرهرات نیزمیدانچه هوایی غرض نشست وپروازطیارات هلی کوپتر احداث میشود که کارساختمان آن نیز ادامه دارد.
مسولان درولایت هرات میگویند آمادگی هابخاطربرگزاری جشن های مردمی ومراسم رسمی افتتاح پروژه تاپی درجریان هفته های آینده تکمیل خواهد شد.

نظر بدهید