اقتصادی

کار پروژه برق آفتابی قندهار تا یک سال تکمیل میگردد

شورای عالی اقتصادی پروژه تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی کندهار را تأئید نمود
درشورای عالی اقتصادی روی پروژۀ تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی قندهار، کانال زمینداور ولایت هلمند وطرح مشارکت عامه و خصوصی در مورد ایجاد پارکینگ های کنار جاده ای در شهر کابل بحث صورت گرفته و پروژه برق آفتابی ولایت قندهار را تصویب کرد.
اجمل عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالیه امروز در یک نشست خبری در رابطه به نشست اخیر شورای عالی اقتصادی معلومات داده گفت که پروژه تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی قندهار در شورای عالی اقتصادی تأئید گردیده و آنرا در بلند بردن ظرفیت تولید برق در داخل کشور مؤثر دانست. وی علاوه نمود بیش از ۳۰ شرکت علاقمندی شان را به این پروژه اظهار نمودند که براساس ارزیابی تخنیکی آفرهای ارائه شده و پرپوزل مالی، دو شرکت از لحاظ تخنیکی، مالی و اسناد تدارکاتی، واجد شرایط شناخته شدند و بعد از عقد قرار داد در مدت یکسال این پروژه به اتمام خواهد رسید.
به گفته وی به صورت مجموعی بالای این پروژه ۳۹ میلیون دالر امریکائی سرمایه گذاری می گردد که سهم حکومت در این بخش ۱۴ میلیون دالر امریکائی می باشد.
محترم عبدالرحیمزی اضافه نمود که اعمار کانال زمین‌داور هلمند در قسمت احداث بخش دوم بند کجکی نیز تأثیر مثبت داشته و این کانال از بند کجکی شروع به طول ۵۰ کیلومتر امتداد میابد و با تطبیق این طرح، ۱۶۴۰۰ هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد شد.جلسه شورای عالی اقتصادی ، فیصله کرد که وزارت زراعت و مالداری، مطالعات امکان‌سنجی پروژۀ متذکره را شروع کند و کارها را در این زمینه تسریع ببخشد.
وی در رابطه به طرح مشارکت عامه و خصوصی در مورد ایجاد پارکینگ های کنار جاده ای شهر کابل گفت که شورای عالی اقتصادی در رابطه به این طرح بحث نموده و فیصله بعمل آمد تامدل‌های مختلف در این زمینه مورد مطالعه قرار گیرند که با تطبیق این طرح، شهر کابل صاحب یک سیستم منظم و استندرد پارکینگ‌ها خواهد شد و دولت از این طریق، سالانه ۱.۳ میلیون دالر به صورت مستقیم عواید به دست خواهد آورد.

نظر بدهید