خبرهای داخلی

جلوگیری از آلودگی هوا همکاری همگانی میخواهد

جلوگیری از افزایش آلودگی هوا مستلزم همکاری همه مردم میباشد.
جلوگیری از افزایش آلودگی هوا درشهر بزرگ درقاعده در اولویت قراردارد اما کدام اقدامات میتوانند حداقل از افزایش آلودگی هوا جلوگیری کند.
به خاطر نیل به هدف اداره ملی حفاظت محیط زیست مسوده برنامه عملیاتی کاهش و جلوگیری از آلودگی صوتی را در قاعده تائید کرد و دراین زمینه نظرها و پیشنهاد های اداره ها و نهاد های دولتی را نیز خواستار شد.
به هر صورت بنابه گزارش ها میزان مبتلایان به امراض طرق تنفسی درکشور روبه افزایش است و مبتلایان این امراض را بیشتر اطفال و کودکان تشکیل میدهد.
اکثریت مطلق به این باور اند فصل سرما و استفاده از مواد محروقاتی مثل چوب ، زغال سنگ ، مواد نفتی و دیگران برای تسخین منازل بیشتر میگردد و این موضوع درافزایش میزان آلودگی هوا نقش اساسی دارد به همین دلیل نهادهای ذیربط قبل از آغاز فصل سرماه تلاش کردند تا از طریق رسانه ها مردم را آگاه سازند که ازاستفاده مواد محروقاتی که بیشتر سبب آلودگی هوا میگردد اجتناب کنند ، ولی تحقق این خواست با درنظر داشت وضعیت اقتصادی اکثریت مردم غیر عملی می نما یاند
زیرا مردم مجبوراً منازل مسکونی شان را گرم سازند آنها ممکن از هر موادی که تناسب به وضعیت اقتصادی آنها باشد استفاده میکنند .
بناً جلوگیری از آلودگی هوا درشرایط که ریزش باران و برف هم وجود ندارد، باید راهکار های اساسی و بنیادی جستجو گردد.

نظر بدهید