خبرهای داخلی

سفرهیات بلند رتبه امنیتی به هرات

داکتریاسین ضیا معاون شورای امنیت ملی کشورامروز درراس یک هیات وارد ولایت هرات شد.
درترکیب این هیات معین ارشد امنیتی وزارت امورداخله ،نمایند گان باصلاحیت وزارت امورداخله ودفاع ملی وادارات ذیربط عضویت دارند.
این هیات دردیدار با محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات آماده گی هابخاطربرگزاری مراسم افتتاحیه پروژه تاپی رابه بررسی گرفت وازتلاش های مسولان وکمیته های موظف قدردانی نمود.
پروژه تاپی قراراست درجریان ماه های آینده ضمن مراسم باشکوهی درافغانستان ازولایت هرات آغازشود.
مسولان درپروژه تاپی میگویند: بعدازآغازبکاراین پروژه مهم ،درظرف یکسال خط لوله انتقال گاز به شهرهرات خواهد رسید وبرای صدهاتن ازجوانان دربخش های مختلف ایجاد اشتغال خواهد شد.
همزمان باآغازبکار پروژه تاپی (انتقال گاز ازترکمنستان به پاکستان وهندوستان ازطریق افغانستان) پروژه تاپ (انتقال برق ازترکمنستان ازطریق افغانستان به پاکستان )احداث خط فیبرنوری وخط آهن هرات ترکمنستان نیزآغازخواهد شد.

نظر بدهید