اقتصادی

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

بهای مواد اولیه در بازار های کابل  ۱۳ جدی از این قرار است :
یک بوری برنج باریک اعلی ۲۵ کیلویی ۲۵۰۰ افغانی .
هفت کیلو برنج شوله یی ۳۲۰ افغانی .
هفت کیلو بوره ۲۷۰ افغانی .
هفت کیلو ماش وطنی ۳۸۰ افغانی .
یک پیپ روغن ۱۶ لیتره ۱۰۷۰ افغانی .
یک بوری آرد گندم قزاقی ۵۰ کیلویی ۱۱۴۰ افغانی .
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان ۷۳۰ افغانی .
هفت کیلو نخود خام وطنی ۹۰۰ افغانی .
همچنان یک کیلو گاز مایع ۵۵ افغانی ، یک لیتر تیل پترول به ۴۵ افغانی و یک لیتر تیل دیزل به ۴۵ افغانی به فروش میرسد

نظر بدهید