صحت

نگرانی یونیسف برتثبیت رویداد های جدید بیماری فلج کودکان درافغانستان

اداره یونیسف ازاینکه هنوز بیماری پولیو یا فلج کودکان درافغانستان ریشه کن نشده است ، ابراز نگرانی کرد.
علی الرغم فراگیر شدن واکسین ضد فلج کودکان و نیز تلاش نهاد های ملی وبین المللی دراین زمینه ، افغانستان ازجمله سه کشور جهان است که هنوز بیماری پولیو در آن ریشه کن نشده است.
موجودیت گروه های هراس افگن به ویژه طالبان و تهدید این گروه درگوشه وکنار کشور باعث شده تا صدها هزارکودک از واکسین این بیماری واگیر و خطرناک محروم بمانند.
به اساس ارقام ارایه شده ، درهمین تازه گی ها دوازده واقعه مثبت پولیو یا بیماری فلج کودکان در افغانستان به ثبت رسیده است.
پاکستان نیز یکی از سه کشورجهان است که بیماری پولیو در آن به میزان بیشتری وجود دارد.
مقامات صحی افغانستان می گویند که بیماری پولیو بیشتر با بازگشت مهاجران افغان ازپاکستان ، به کشور می آید.
ادیلی خیدر مسوول اداره حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در دیدار با مسوولان محلی ولایت ننگرهار ؛ جایی که گواه سه رویداد مثبت پولیو است ، گفت که این اداره در ریشه کن ساختن بیماری پولیو یا فلج کودکان درافغانستان همچنان به کمک هایش ادامه می دهد.
خیدر با اشاره به محروم ماندن هزاران کودک ننگرهاری از دسترسی به واکسین ضد فلج بنابرتهدید های هراس افگنان گفت که مقامات محلی باید زمینه برای واکسین شدن همه کودکان واجد شرایط دراین ولایت شرقی مساعد سازد.
گلاب منگل والی ننگرهار در دیدار با مسوول اداره حمایت از کودکان سازمان ملل گفت که آنان با تلاش های زیاد توانسته اند میزان کودکان محروم مانده از واکسین پولیو در ننگرهار را از هفده هزار تا هشت هزار کاهش دهند.
مسوولان محلی ننگرهار ظاهرا با گسترش نفوذ نیروهای امنیتی و نیز گفتگو با بزرگان روستا ها ، موفق شده اند ، میزان محرومان واکسین پولیو را کاهش دهند.
ادیلی خندر مسوول اداره ی حمایت از اطفال سازمان ملل گفت” افغانستان گواه دوازده واقعه ی مثبت پولیو بوده که سه تای آن درولایت ننگرهار به ثبت رسیده است. این نگران کننده است.”
اوبا این حال تلاش های مسوولان محلی ومقامات صحی افغانستان برای ریشه کن ساختن پولیو را ستود و گفت که این تلاش ها باید درهمکاری با نهاد های کمک رسان افزایش یابد.
پولیو بیماری ویروسی یی است که باعث فلج کودکان می شود.
اما واکسین این بیماری اکنون در جهان وجود دارد وکودکان درصورت واکسین شدن ، ازگزند این بیماری مدهش درامان می مانند