تکنالوژی

دومین نمایشگاه پروژه های تکنالوژی معلوماتی برگزار شد

دومین نمایشگاه پروژه های تکنالوژی معلوماتی نهاد های تحصیلی افغانستان با حضور داشت خانم رولاغنی بانوی نخست کشور و پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی درمرکز نوآوری وخـلاقیت های تکنالوژی مـعلوماتی وزارت تحصیلات عالی دایر شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت تحصیلات عالی، در محفل افتتاح نمایشگاه یاد شده، خانم رولا غنی بانوی اول کشور صحبت کرد و گفت: ” جای خوشی است که شاهد یک نهادی هستیم که هر ساله برنامه های را در راستای پیشرفت تکنالوژی معلوماتی راه اندازی می نماید.”.
وی روی نیازمندی افغانستان به تکنالوژی معلوماتی صحبت نمودوافزود:” جوانانی که در این رشته تحصیل می نمایند مسوولیت بزرگی بدوش داشته و باید فعالیت های شان را مطابق نیازمندی های کشور به پیش ببرند.
خانم رولا غنی با تاکید به اینکه تکنالوژی معلوماتی یک جز مهم زندگی بشر بشمار می رود و در حال تغییر است، باید محصلان از این تغییرات و پیشرفت آگاه بوده و با آن خویش را همگام سازند.”
همچنان دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی گفت: برگزاری دومین نمایشگاه پروژه های تکنالوژی معلوماتی در وزارت تحصیلات عالی نشانگر تعهد این اداره در راستای مدرن سازی و عرضه خدمات معیاری وشفاف تحصیلی می باشد.
موصوف علاوه کرد: تحولاتی که کاربرد تکنالوژی در تمام عرصه ها ایجاد کرده است بر هیچ کس پوشیده نیست وآرزو دارم تحولات سازنده در عرضه خدمات تحصیلی نیز نهادینه و به صورت پایدار رونما گردد.
وزیر تحصیلات عالی همچنان ضمن قدردانی از سفارت آلمان و پوهنتون تخنیکی برلین، به ریاست تکنالوژی معلوماتی این وزارت هدایت داد تا بهترین طرح های انتخاب شده در این نمایشگاه را با رهبری وزارت تحصیلات عالی شریک ساخته و زمینه استفاده و تطبیق آن را فراهم سازد.
داکتر محمد نذیر پیروز استاد پوهنتون تخنیکی برلین و رئیس مرکز نوآوری و خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی صحبت کرد وگفت: این مرکز در سال ۲۰۱۶ ایجاد و هدف آن کار با محصلان پوهنځی های کمپیوتر ساینس در قسمت حمایت از پروژه های شان و ارتباط آنان با مارکیت کار می باشد.
به گفته وی در این نمایشگاه ۲۷ پروژه از ۶ پوهنتون دولتی و ۲ پوهنتون خصوصی معرفی شده که از میان آنان برای ۵ پروژه برتر از سوی هئیات متخصص جوایز داده خواهد شد.
محصلان پوهنتون های دولتی و خصوصی شرکت کننده در این نمایشگاه نوآوری های شانرا در بخش های مختلف حکومت داری و نیازمندی های جامعه ارائه نمودند.
قرار است جوایز ۵ تن برنده این رقابت پس فردا در کنفرانس تکنالوژی معلوماتی که در وزارت تحصیلات عالی دایر می گردد برای شان داده شود