اقتصادی

ملل متحد :۳۹ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند


سازمان ملل میگوید که ۳۹ درصد مردم افغانستان زیرخط فقر زندگی میکنند.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد، سازمان ملل درگزارش تازه خود اعلام کرد که ازبین حدود ۳۴ میلیون جمعیت افغانستان ۳۹ درصد آن زیرفقر زندگی میکنند و ده میلیون شهروند افغانستان به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند ودو میلیون شهروند دیگری افغانستان با فقر جدی مواجه هستند و تامین غذای روزانه برای آن ها دشوار است و طی سه سال آینده سه میلیون و سه صد هزار تن ازشهروندان افغانستان به کمک های فوری نیاز دارند.
این درحالی است که تنها در ماه اکتوبرسال جاری براثر درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه تروریستی طالبان ، حدود سه صدو شصت هزار تن آواره شدند و امسال بیش از پنجصد وشصت هزار تن از پناهجویان افغان از ایران و پاکستان برگشتند که سازمان ملل خواستار کمک به آنها شده است .
درگزارش سازمان ملل از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی شده و درآن آورده است ، نه صد هزار تن از شهروندان افغانستان درنتیجه جنگ ها از خانه های شان آواره شدند و در نه ماه اول امسال ، درنتیجه درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان درافغانستان دست کم دوهزار و چهارصد و هشتاد کودک کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.
همچنان سازمان ملل میگوید که اکنون حدود چهارده میلیون تن نزدیک به نیم جمعیت افغانستان درمناطق نا امن به سرمیبرند که درآن مناطق درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان جریان دارد.
این گزارش درحالی تهیه گردیده است که افغانستان استراتیژی مبارزه با فقر ، اشتغال یابی و بهبود وضعیت زراعت درکشور را روی دست دارد مگر ادامه نا امنی ها وجنگ بسا از فرصت هارا ازمردم افغانستان گرفته است