خبرهای داخلی

دهشت افگنی که قصد شمولیت در اردوی ملی را داشت در تخار باز داشت شد

یک دهشت افگن که می خواست به نام مستعار در صفوف ادوی ملی بپیوندد در تخار گرفتار شد.
یک منبع امنیت ملی تخار به خبر نگار آژانس باختر گفت که نورالله باشنده قریه کلتوت ولسوالی درقد برادر مولوی نصرالله ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی مذکور حین اخذ تذکره جعلی دراداره ثبت واحوال نفوس شهر تلقان از سوی منسوبان استخبارات پولیس تخار بازداشت شد. محمد ابراهیم بیگزاد مدیر استخبارات قومندانی امنیه تخارمیگوید این عضو گروه طالبان هنگامی بازداشت شد که میخواست با اسم مستعار تذکره جعلی اخذ کند و به صفوف اردوی ملی بپیوندد.
به گفته این مقام امنیتی تخار فرد بازداشت شده در جریان تحقیقات ابتدایی به جرمش اعتراف کرده است