خبرهای داخلی

جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست نایب اول مشرانو جرگه دایرگردید

جلسۀکمیته رؤسای مشرانوجرگه امروزبه ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول و به شرکت نایب دوم، منشی، رؤسا ومعاونین کمیسیونها ورئیس عمومی دارالانشأ تدویرگردید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر، کمیتۀ رؤسا اجندای هفته آینده را تعیین نمود که درنشست عمومی ۱۹ قوس علاوه از مباحث آزاد، رئیس بورد حقوقی ریاست جمهوری درمورد اظهارات مقامات پیشین حکومت هریک محمد عمر داود زی، رحمت الله نبیل وداکتررنگین داد فر اسپنتا علیه حکومت، توضیحات ارایه نماید ونیز درجلسه ۲۱ قوس علاوه ازمباحث آزاد، روی طرح تعدیل در(فرمان تقنینی درمورد قانون اشاعه وثبت دارایی های مقامات وکارکنان دولتی) کارصورت گیرد.
کمیته روسا همچنان با وزیرعدلیه، معینان وزارت های امورخارجه، داخله، معاون لوی درستیز ومعاون اداره امورریاست جمهوری، در مورد حصارکشی پاکستان درامتداد خط دیورند، راکت پراگنی های آنکشوربه مناطق سرحدی ولایت کنر وچگونگی قانون معاشات مقامات عالی رتبه دولتی؛ صحبت گردید ولی ازینکه مقامات درجه اول ادارات یاد شده حضور نداشتند ضمن انتقاد شدید ازعدم حضور شان به مساله حصارکشی هاوراکت پراگنی های آنکشور درامتداد خط دیورند، تمرکزی صورت نگرفت.
رئیس جلسه تاکید نمود که ادارات ذیربط به زودی گزارش اجراات وپلان های شانرا کتباً به مجلس سنا ارایه بدارند تا موضوع درنشست های بعدی درحضور وزرای امورخارجه، دفاع، داخله، مشاورشورای امنیت ملی، رئیس عمومی امنیت ملی واداره ارگانهای محلی مطرح بحث قرارگیرد.
اما داکترعبدالبصیرانوروزیرعدلیه پیرامون چگونگی تطبیق قانون معاشات مقامات عالی رتبه دولتی گفت که در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد وادارات ذیربط مکلف اند مطابق مفاد آن درتامین امنیت، صدورپاسپورت های سیاسی وارایه خدمات صحی به اعضای پیشین شورای ملی اقدام نماید وملاحظات که درقانون پاسپورت وجود دارد به زودی حل ودرجریده رسمی نشرخواهند شد.
همچنان با مسوولان امنیتی که درجلسه کمیته روسا شرکت داشتند درمورد چگونگی تامین امنیت برخی ولسوالی های ولایات نورستان وغزنی، شاهراه های عمومی غزنی- شرنه ومزار- فاریاب و خواستهای باشنده گان ولایت پکتیا وبرخی مسایل دیگر مطرح شد .
هکذا درکمیته روسا ازاحتمال به رسمیت شناختن بیت‌المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، ازسوی امریکا، شدیداً ابرازنگرانی گردید وگفته شد عملی شدن این تصمیم، خشم شدید مسلمانان را درسراسرجهان برخواهند انگیخت، چون بیت المقدس خط سرخ ونخستین قبله ومکان مقدس مسلمانان است که باید ایالات متحده امریکا ازچنین تصمیمی دست بردارد وبه زودی اعلامیه ی در این خصوص از سوی مجلس سنا صادر خواهند شد.