خبرهای داخلی

برگشت بیش از ۶ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان

بیش از ۶ هزار مهاجر افغان در یک هفته از ایران و پاکستان به کشور برگشته اند.
اداره های مرزی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان خبر داده است که ۶ هزار و ۷۶۴ نفر مهاجر افغان از ایران و پاکستان طی یک هفته به وطن شان برگشته اند.
در خبرنامه وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان آمده است که در میان برگشت کنندگان یادشده خانواده ها، افراد دارای مدرک و بدون مدرک هستند که داوطلبانه و غیرداوطلبانه از مرزهای اسلام قلعه و پل ابریشم و مسیر های تورخم و سپین بولدک وارد کشور شده اند .
مسولان این اداره میگویند که مرز پل ابریشم ولایت نیمروز در این مدت، با تعداد ۵ هزار و ۹۵۷ نفر، اکثریت ارقام یاد شده را به خود اختصاص داده، مسیر تورخم ولایت ننگرهار با ۶۵۲ نفر بعد از آن بیشترین مهاجر افغان را وارد کشور ساخته است، ۸۳ نفر از مسیر سپین بولدک ولایت قندهار و ۷۲ نفر دیگر از مرز اسلام قلعه ولایت هرات به کشور برگشته اند.
اداره های کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به هر عودت کننده دارای مدرک ۲۰۰ دالر امریکایی مساعدت کرد.
همچنان سازمان بین المللی مهاجرت و برخی موسسات مستقر در ساحات ورودی به مهاجرین دارای مدرک و بدون مدرک کمک رسانی می نماید.