خبرهای داخلی

کشته شدن ارشد ترین عضو القاعده در افغانستان

طی یک عملیات مشترک نیروهای خاص قطعات امنیت ملی، اردوی ملی و حمایت قاطع روی اهداف القاعده در ولایات غزنی، زابل و پکتیا بشمول رهبر ارشد آنگروه در افغانستان بنام عمر خطاب مشهور به عمر منصور،۸۰ تن دیگر از اعضای شبکه یاد شده کشته شدند.

عمر خطاب بعد از عاصم عمر رهبر این شاخه، مهمترین رهبر القاعده در شبه جزیره هند است و ارشدترین عضو این شاخه می باشد که تا اکنون در افغانستان هلاک گردیده است.

در این عملیات ۲۷ تن اعضای شبکه القاعده دستگیر و ۵ قرارگاه عمده شان کاملاً تخریب گردیده است.

در میان کشته شده گان قاسم مشهور به خرم کیانی، حسن حمزه و جنید اعضای مهم شبکه القاعده در افغانستان و مصطفی مسئول نظامی شبکه القاعده با ۳ تن طالب پنجابی و ۲ تن طالبان محلی نیز قرار دارند.

اعضای شبکه القاعده بعد از سال ۲۰۱۵ در جنگ های مستقیم بر ضد دولت جمهوری اسلامی افغانستان و قوای بین المللی اشتراک عملی داشته و نقش مشوره دهی تأمین کننده ارتباطات و حمایت مسلکی در استفاده از اسلحه بزرگ، پرتاب راکت و هاوان و تعلیمات در عملیات های شب برای طالبان دارند.