اقتصادی

نخستین جشنواره زعفران در کابل برگزار گردید

برای اولین بار جشنواره زعفران و تقدیر از دهقانان موفق در این صنعت کار در ولایت کابل به ابتکار ریاست زراعت کابل برگزار شد .
امسال در مجموع (۶۲۵۰) کیلوگرام پیاززعفران و بسته های زراعتی برای ۲۵ نفر ازدهقانان علاقمند ولسوالی های ولایت کابل توزیع ودهقانان مطابق به رهنمودهای کارمندان زراعت پیاز را کشت نمودند. در مجموع (۴۲۰ ) نفر هقان زعفران کار در ۱۴ ولسوالی در مورد کشت ، جمع آوری ، بسته بندی وبازار یابی زعفران ازطریق کورس آموزشی در مکتب ساحه ای دهقانان یا (FFS) آموزش دیدند.
برعلاوه آن ۵ قطعه تحقیقاتی وآموزشی درسال جاری احداث گردیده که سه قطعه آن در فارم تحقیقاتی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل مشترکاً با استادان ومحصلین فاکولته متذکره ودو قطعه دیگر آن در مدیریت های یونت ترویجی ولسوالی ها کشت گردیده است که کار بالای آن عملا جریان دارد.
امسال حدود ۱۲ کیلو گرام زعفران از مساحت ۴۶ جریب زمین در ۱۴ ولسوالی ولایت کابل برداشته شده است . همچنان از نزد دهقانان ولسوالی های گلدره و موسهی مقدار (۱۵۰۰) کیلوگرام پیاز زعفران توسط ریاست زراعت کابل به قیمت مناسب خریداری گردید ودو باره در قطعات تحقیقاتی وآموزشی پوهنحی زراعت پوهنتون کابل ومدیریت های خدمات امور زراعتی ولسوالی های این ولایت زرع گردیده است. این حرکت به منظور حمایت از دهقانان و به کار انداختن چرخه اقتصادی عواید زعفران برای دهقانان صورت گرفته است.
درمجموع ۱۰۴ تن دهقان در ولایت کابل مصروف کاشت زعفران بودند و امسال ۷ جریب زمین بیشتر از سال گذشته تحت کشت زعفران قرار گرفته است.
نقش زنان در روند کشت، مراقبت، حاصل برداری و بسته بندی زعفران نیز قابل تمجید است. حدود ۸۰% کار زعفران توسط زنان صورت میگیرد، در کنار ایجاد اشتغال سالم زمینه عاید خوب نیز برایشان مساعد گردانیده است.
قابل ذکر است که از شش سال به اینسو کشت نبات زعفران درولایت کابل رایج شده است و دراین جریان ریاست زراعت کابل قادر شده نزدیک به ۳۰ هزار کیلو گرام پیاز زعفران، ۳۳ پایه جنراتور و ۱۰۴ بسته زراعتی و ماشین های خشک کننده زعفران را به دهقانان توزیع نماید .