خبرهای داخلی

روند آزمایشی توزیع شناسنامه های برقی آغاز میشود

سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از آمادگی های کامل این وزارت و اداره ثبت احوال نفوس برای توزیع شناسنامه های برقی خبر داد.
نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز گفت که وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و اداره ثبت احوال نفوس توزیع شناسنامه های برقی را بطور آزمایشی در ۵ نقطه شهر کابل آغاز میکند.
به گفته وی این مناطق شامل احمدشاه بابا، دشت برچی، شش درک، خیرخانه و کارته چهار شهر کابل میباشد.
ننگیال بیان داشت که آنان منتظر دستور رئیس جمهوری هستند که این روند را آغاز کنند
وی تصریح کرد که در مراحل بعدی این روند شامل ولایت ها نیز میشود.
سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی علاوه کرد که این وزارت تمام لوازم تخنیکی و تجهیزات برقی برای آغاز روند توزیع شناسنامه تهیه کرده است اما کارهای اداری و روند توزیع آن به دوش اداره ثبت احوال نفوس میباشد
به باور آگاهان بحث روی توزیع شناسنامه های برقی چند سال میشود که جریان دارد.
مقام های مسئول چندین بار وعده آغاز این روند را داده اند اما جامهء عمل نپوشیده است.
این که روند توزیع شناسنامه های برقی چه زمانی آغاز خواهد شد با گذشت زمان به این سوال پاسخ داده خواهد شد.