صحت

روز جهانی ایدز و ثبت ۲۵۰۰ واقعه مثبت این بیماری درافغانستان

وزارت صحت عامه، از روز جهانی مبارزه علیه ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز تحت شعار “حق صحت- خون خود را برای اچ آی وی آزمایش نمایید” به منظور بلند بردن آگاهی عامه و تجدید تعهد مسوولین برای مبارزه علیه این بیماری تجلیل به‌عمل اورد.
نظر به آمار اداره ملل متحد مبارزه با ایدز، بیش از ۳۶ملیون انسان متبلا به ویروس اچ آی وی و بیماری ایدز در سراسر جهان هستند، که ازین میان بیش از یک ملیون تن جان های شانرا سالانه از دست میدهند. همچنان بیش از ۲ ملیون واقعات جدید اچ آی وی و ایدز به ثبت رسیده است.
دوکتور فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، بیماری ایدز و ویروس اچ آی وی را یک معضل صحی خواند و گفت که، در حال حاضر ۲۵۰۰بیش از واقعه مثبت اچ آی وی در کشور به ثبت رسیده است که ۷۵ درصد ذکور و ۲۵ درصد آنان را اناث تشکیل میدهند و نیز در میان آنها ۵۴ تن اطفال زیر ۱۵ سال شامل اند.
معین عرضه خدمات صحی، در رابطه به کارکرد های وزارت صحت عامه در جهت مبارزه علیه این بیماری صحبت نموده گفت:” وزارت صحت عامه خدمات وقایوی و تداوی اچ آی وی را در۱۳ ولایت عمده کشور بشمول کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار، کندز، غزنی، بدخشان، کنر، دایکندی، فراه، نیمروز و خوست از طریق ۱۱ مرکز مشوره دهی و آزمایش دواطلبانه، ۱۵ مرکز کاهش اضرار در سطح جامعه، ۹ مرکز کاهش اضرار در سطح محابس، ۲ مرکز وقایوی برای جوانان در سطح جامعه، ۵ مرکز وقایه از مادر به طفل در ۵ شفاخانه حوزوی و ۵ باب مرکز تداوی اچ آی وی در کابل، هرات، جلال آباد، مزار شریف وخوست راه انداری نموده است.”
از سوی دیگر این وزارت مصمم است تا تداوی معاوضوی اوپیویید را در شهر های بزرگ کشور همچنان محابس بیشتر افزایش دهد که این یکی از شیوه های موثر جلوگیری از انتشار ویروس اچ آی وی و هیپاتیت میتواند باشد.
جنگ، استعمال و قاچاق مواد مخدر ، سرحدات باز، مشکلات اقتصادی، سطح پایین سواد، مهاجرت های داخلی و خارجی، زرقیات تطبیق خون غیر مصؤن به خصوص موجودیت درحدود سه ملیون استفاده کننده مواد مخدر و بلند بودن شیوع واقعات اچ آی وی در بین گروپ های معروض به خطر بلند در کشور های همسایه مانند ایران و پاکستان را از جمله عوامل عمده شیوع این ویروس در افغانستان دانسته میباشد.