اقتصادی

” تا یک سال هرات ازگازپروژه تاپی استفاده خواهد کرد”

تايكسال آينده شهروندان هرات ازگازپروژه تاپي بهره مند خواهند شد.
مسولان پروژه تاپي ميگويند :” شهروندان هرات نخستين اتباع افغانستان خواهند بود، كه ازگاز پروژه تاپي بهره مند خواهند شد.
قراراست همزمان باتمديد پايپ لاين گازتاپي ازتركمنستان به شهرهرات ،كار احداث شبكه گازشهر هرات نيز آغازشود وازين طريق براي باشند گان هرات گازشهري توزيع ميشود.
رييس پروژه تاپي درديدار با محمد آصف رحيمي والي هرات گفت:” درظرف يكسال آينده پروژه تاپي به شهر هرات خواهد رسيد وشهروندان هرات ازگازپروژه تاپي بهره مند ميشوند.
سفير تركمنستان درافغانستان نيز ميگويد :” رييس جمهورتركمنستان گازرساني به باشنده گان شهر هرات را در اولويت قرارداده است.
درين نشست ،رييس تاپي آمادگي به خاطر افتتاح پروژه تاپي راگزارش داد واعلام كرد كه درآينده نزديك نماينده تاپي در هرات نيز معرفي ودفتر تاپي درين ولايت افتتاح ميشود.
او ،ازپيشرفت كارساخت پايپ لاين تاپي اطمينان داد وگفت:” شركت هاي معتبر بين المللي وداخلي بخاطر احداث پروژه تاپي سهيم خواهند بود وفرصت هاي زياد شغلي به مردم مهيا ميشود.
والي هرات نيز ازآماد گي كامل بخاطر برگزاري مراسم واستقبال از مهمانان خبرداد وتاكيد نمود كه مردم افغانستان ازافتتاح تاپي منحيث جشن ملي استقبال مي نمايند.
قابل يادآوريست كه درجريان يكسال گذشته پنج كيلومتر ازپروژه تاپي احداث شده وفاصله باقي مانده تا مركز شهر هرات نيز دريكسال آينده تكميل ميشود .