صحت

بیماری سینه وبغل سلامت نیمی از کودکان غور را تهدید میکند

پنجاه در صد کودکان زیرسن یکسال در غور از واکسین سینه وبغل بازمانده اند.
غلام نبی یگانه رییس صحت عامه غور در مصاحبه یی گفت که پنجاه مرکزتطبیق واکسین سینه وبغل درسر تاسر ولایت غور ایجاد شده است واز آغازعقرب بالای کودکان زیر سن یکسال در آن ولایت آغاز شده است اما به نسبت راه های دشوار گذربرخی مناطق دور دست حدود پنجاه درصد کودکان این ولایت ازین واکسین محروم ماندند.
اواضافه کرد که درسال جاری بیش ازچهارهزارو پنجصد کودک مصاب به سینه وبغل درشفاخانه ولایتی غور داخل بستر شده که ازین رقم چهل وهشت تن ان فوت کردند ومتباقی درمان شدند.
وی عوامل بیماری سینه وبغل نزد کودکان را فقتر اقتصادی وسوتغذی بیان کرد.