فرهنگ و هنر

برای برنده گان رقابت های هنری و فرهنگی ، جایزه اعطا شد

برای برنده گان رقابت های هنری و فرهنگی که به مناسبت ۲۸ اسد روز استرداد استقلال کشورازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ راه اندازی شده بود، جایزه داده شد .
دراین مراسم پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به نقش و جایگاه هنرمندان وفرهنگیان کشور صحبت کرد وگفت که بدون هنر و فرهنگ هیچ جامعه ای پیشرفت و ترقی نخواهد کرد.
وی افزود که نظربه تلاش وزارت اطلاعات وفرهنگ و توجه محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان ، امسال در مبلغ جوایزنقدی دربخش فرهنگی و هنری افزایش به عمل آمده است.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که درقسمت داوری این رقابت فرهنگی و هنری این وزارت هیچ دخالت نداشته و تمام ارزیابی و تصمیم گیری توسط هیئت داورصورت گرفته است .
دراین مراسم پیام داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه توسط فریدون خوځون مشاور ریاست اجرائیه خوانده شد که درقسمت آن ازوزارت اطلاعات فرهنگ به خاطرراه اندازی این رقابت هنری و فرهنگی به قدردانی یاد شده و خاطرشان گردیده است که افغانستان از ازلحاظ هنرها ازگذشته ها غنی بوده ودرهررقابت هنری که آثارهنری هنرمندان افغان درسطح ملی و بین المللی به نمایش گذاشته شده ، مقام های بلندی را کمایی کرده است .
متعاقبآ محبوبه بابکرخیل رییس فرهنگ مردم وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرد و گفت که دراین رقابت فرهنگی و هنری ۳۰۰ اثر ازرشته های شعر ، داستان ، سینما، تیاتر، ژورنالیزم ، هنرهای زیبا، تحقیقات ادبی و تحقیقات باستانشناسی نامزد شده بود که ازاین جمله ۲۷ اثر پس از ارزیابی توسط هیئت داور، مستحق جایزه شناخته شد.
نجیب الله منلی مشاورشورای امنیت ملی نیز درصحبتی نقش فرهنگ و هنر را درجامعه مهم دانست و گفت که راه اندازی رقابت های هنری و فرهنگی و تشویق هنرمندان وفرهنگیان کشور، زمینه را برای رشد و شگوفایی هنر وفرهنگ درکشور فراهم میسازد.
درجریان این مراسم پارچه تیاترتوسط هنرمندان ریاست تیاترملی و پارچه های موسیقی توسط هنرمندان ریاست موسیقی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز، جرا شد.
دراین رقابت فرهنگی و هنری دربخش باستانشناسی : داکتر خلیل الله ، مقام اول ، کتاب خان مقام دوم و فریدالله نوری مقام سوم را بدست آوردند.
دربخش شعر : شاه نواز باقر مقام اول ، خالده تحسین مقام دوم و بختیارتلاش مقام سوم را حاصل کردند.
دربخش داستان: نصیر احمد احمدی مقام اول ، نسیمه باری مقام دوم و وسیمه بادغیسی مقام سوم را کمایی کردند .
دربخش ژونالیزم : ماری مطمین مقام اول ، حسیب الله مقام دوم و سلطان محمود مقام سوم را بدست آوردند.
دربخش هنرهای زیبا: مریم مقام اول ، مسعود عمر مقام دوم و منصور مقام سوم را کسب کردند.
دربخش تحقیقات ادبی عبدالغفورلیوال مقام اول ، فریبا فرحت مقام دوم و عبدالنافع همت مقام سوم را بدست آوردند.
دربخش تیاتر: جمیل خالقی مقام اول ، لیلا اتل مقام دوم و عبدالکریم رحمانی مقام سوم را کسب کردند.
و دربخش سینما : محتبی جبار مقام اول ، نبی تنها مقام دوم و نسیمه جلال مقام سوم را کمایی کردند.