خبرهای ورزشی

اولین استدیوم ورزشی در بامیان افتتاح گردید

اولین استدیوم ورزشی در ولایت بامیان افتتاح گردید.
محمد امام امان شاروال بامیان گفت که استدیوم ورزشی شهید مزاری به هزینه بیش از بیست و دو میلیون افغانی از بودجه شاروالی در مدت چهار ماه ساخته شده است.
به گفته وی، در استدیوم ورزشی شهید مزاری بیش از ده هزار متر مربع چمن مصنوعی فرش گردیده است.
شاروال بامیان افزود که دراین استدیوم چهار اتاق ،هشت مبرز، دو میدان والیبال، دو چاه آب آشامدنی و سایر محلقات ضروری در نظر گرفته شده است.
در افتتاح این استد یوم ورزشی محمد طاهرزهیر والی بامیان، محمد امان امان شاروال، روسای ادارات دولتی بامیان، ورزشکاران و صدها شهروند بامیان حضور داشتند.