خبرهای داخلی

جلوگیری از وقوع یک انفجار در شهر کابل

از وقوع یک انفجار امروز در شهر کابل جلوگیری شد.
دفترمطبوعاتی اداره امنیت ملی خبر داد، گروه های تروریستی به منظور ایجاد ترس و وحشت در میان شهروندان کابل قصد داشتند تا با استفاده از یک عراده کراچی چهار تایره که در آن دو عدد بالون گاز و یک حلقه ماین و مقدار ۵۴ کیلو مواد انفجاری جا سازی گردید بود یک عمل تروریستی را در شهر کابل سازماندهی نمایند .
این حمله قرار بود در ساحه مسکونی صورت گیرد.
ریاست عمومی امنیت ملی طی اقدام به‌موقع ماین تعبیه شده متذکره را از ساحه ناحیه دهم شهر کابل کشف و خنثی نمودند.
تیم تحقیقاتی امنیت ملی عندالموقع با استفاده از وسایل تخنیکی بشکل مسلکی ماین تعبیه شده را در محل خنثی نمودند و از یک حادثه دلخراش و خونین در شهر کابل جلوگیری کردند.