خبرهای داخلی

موج تازه یی ازحمله های موشکی وتوپخانه یی نظامیان پاکستانی برشرق کشور

ولایت کنر درشرق کشور دوباره گواه حمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی بوده است.
به اساس گزارش ها ، درجریان دو شبانه روز اخیر ، بخش های مرزی این ولایت شرقی گواه برخورد ده ها موشک بوده است.
یک فرمانده ارشد پولیس درشرق کشور گفت که دراین حمله های موشکی و توپ خانه یی نظامیان پاکستانی تاکنون یک مرد روستا نشین جان باخت و حدود چهارتن دیگر به شمول یک زن ویک کودک زخم برداشتند.
اوهمچنان گفت که این حمله های تازه موشکی ووتوپخانه یی نظامیان پاکستانی باعث شده تا صدها خانواده دیگر مجبور به ترک خانه های شان شوند.
مقامات محلی درکنر می گویند که این موشک ها بی هیچ دلیلی ازسوی نظامیان پاکستانی براین ولایت شرقی پرتاب شده است.
حدود شش سال از آغازحمله های موشکی و توپخانه یی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازولایت های کنر ، نورستان و ننگرهار درشرق کشور می گذرد ؛ رویدادی که ازمیان روستا نشینان تاکنون یک صد کشته وزخمی گرفته است و نیز باعث شده تا صدها خانواده مجبور به ترک خانه های شان شوند.
تاکنون فشار های سیاسی افغانستان و حتی شکایت رسمی کشور ازحمله های موشکی پاکستانی ها در شورای امنیت سازمان ملل برای پایان یافتن این حمله ها ، به جایی نرسیده است.