خبرهای داخلی

یک شبکه ۱۴ نفری آدم ربا در کابل بازداشت شد


ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک شبکه ۱۴ نفری آدم ربا در شهر کابل خبر داده است.
به گزارش خبرنگار، متکی به خبرنامه این ریاست این شبکه به اختطاف سرمایه داران ، تهدید شهروندان و سرقت های مسلحانه در نواحی شهرکابل می پرداختند در نتیجه عملیات های جداگانه موظفین ریاست عمومی امنیت ملی از نقاط مختلف شهرکابل بازداشت شدند.
در خبرنامه افزوده شده است که این شبکه یک تاجر را بنام صفی الله از مربوطات ناحیه پنج شهر کابل اختطاف و در بدل رهایی از خانواده نامبرده مبلغ ۵۰۰ هزار دالر امریکایی تقاضا کردند.
افراد این شبکه در تحقیقات ابتدایی اعتراف کرده اند که می خواستند چندین تن دیگر را نیز اختطاف نمایند .