خبرهای داخلی

دو کودک از چنگ ربایندگان در میدان وردک آزاد شدند

دو کودک از چنگ ربایندگان در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک آزاد ساخته شدند.
عبدالحکیم صافی رییس ارکان لوای چهارم اردوی ملی گفت که منسوبان اردوی ملی دو کودک را که باشندگان منطقه سفنده شهر غزنی می باشند، از چنگ ربایندگان از منطقه منگلیو ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک آزاد ساختند و ریایندگان موفق به فرار گردیدند.
گفتنیست که ربایندگان آن دو کودک را از غزنی اختطاف نموده بودند و به ولایت میدان وردک انتقال می دادند.