خبرهای داخلی

داکتر عبدالله عبدالله: دوام نظام وابسته به تطبیق عادلانه و درست قانون است

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در پنجمین کنفرانس سراسری څارنوالان افغانستان بر تطبیق درست و عادلانه قوانین تاکید کرد.
در این کنفرانس که زیر نام “به سوی گسترش حاکمیت قانون و تامین عدالت در افغانستان” برگزار شد، داکتر عبدالله عبدالله به تطبیق درست و عادلانه قوانین نافذ کشور تاکید کرد و گفت که توقع ابتدایی مردم از حکومت و نهاد های حکومتی، زمینه سازی تطبیق قوانین و تامین عدالت است
وی افزود که نظام عادل یعنی نظام که در آن تطبیق قانون بر همه اتباع یکسان و عادلانه باشد درغیر آن، مستحق کلمه عادل نیست.
رئیس اجرائیه یکی از راه های تامین عدالت را سپردن کار به اهل کار دانست
وی کار څارنوالی را اساس ثبات، ترقی، عدالت و آینده سالم کشور معرفی کرد و افزود که څارنوالان کشور یک کتله بزرگ و بسا مهم در آوردن اصلاحات و تطبیق قانون محسوب میشوند داکتر عبدالله عبدالله در ادامه تصریح کرد که تامین عدالت و تطبیق درست قوانین سبب اطمینان و آرامش خاطر مردم برای آینده بهتر کشور است.
رئیس اجرائیه تاکید کرد که هیچکس حق ندارد جریان عادی قوانین را با نفوذ قومی، سمتی و یا سیاسی مختل سازد وعدالت درتطبیق قانون را سلب کند.
داکتر عبدالله عبدالله با بیان اینکه سیاست وظیفه څارنوالان نیست از آنها خواست با تعهد محکم در راستای تطبیق درست قوانین و تامین عدالت گام بردارند.

همچنان محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور نیز صحبت کرد و گفت که وجود نا امنی ها و کانون مخالفین در برخی ولسوالی های کشور دلیل بر عدم وجود نهادهای عدلی و قضایی در آن مناطق است
وی از تشکیل کنونی اداره لوی څارنوالی ابراز ناخرسندی کرده گفت که تشکیلات گذشته در مقایسه به نیازمندی های حال بسنده نیست و باید تشکیلات هر اداره متناسب با عصر و نیازمندی آن اداره باشد.
به گفته لوی څارنوال تامین عدالت اجتماعی تنها از مجرای قانونی ممکن است که به گونه درست تطبیق میشود.
به همین ترتیب سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن نیز صحبت کرد و گفت که وزارت شهرسازی و مسکن نیز مبارزه با فساد و سوء استفاده از منافع عامه را در اولویت کاری خویش قرار داده و این وزارت فراهم سازی محیط کاری څارنوالان را از الزامات خود میداند.
وی نیز همکاری این اداره را با اداره لوی څارنوالی کشور ابراز داشت.
به همین ترتیب قیام الدین کشاف رئیس شورای سراسری افغانستان صحبت کرد و نقش علما را در تامین عدالت اجتماعی با ارزش خواند.