اقتصادی

امریکا یک بودجه جداگانه برای عساکرش درافغانستان اختصاص میدهد

رییس جمهور ایالات متحده امریکا درخواست بودجه شش میلیارد دالری را برای تحقق استراتیژی آنکشور نموده است.
هدف درخواست این بودجه جهت ارتقای تجهیزات دفاع موشکی برای مقابله با تهدید درآسیا شده است ، کوریا افزایش تعداد سربازان امریکایی درافغانستان و بازسازی سریع کشتی های نیروهای دریایی درآسیا و اقیانوسیه میباشد.
درخواست این بودجه روز دوشنبه ازسوی دولت ترامپ به کنگره امریکا ارائه شده است.
درصورتیکه این بودجه تصویب شود مبلغ چهار میلیارد دالر به منظور تشخیص شیوه های شکست کوریا ی شمالی و بازداشتن آنکشور ازموشک های بالستیک علیه امریکا ، به مصرف میرسد.
همچنین بخش ازاین پول برای ساخت یک حوزه جدید استقرار موشک های رهگیر مستقر برزمین درفورت گریلی ، الاسکا ، تامین ۲۰ موشک رهگیر جدید مستقر برزمین ، موشک های مستقر برکشی و رهگیر های سامانه ” تاو” مصرف خواهد شدو ۲/۱ میلیارد دالر ازاین پول نیز قرار است برای استقرار تعداد ۳۵۰۰ سرباز امریکایی دیگر درافغانستان که مطابق راهبرد جدید امریکا دراین کشور جابجا خواهد شد به مصرف برسد.
حدود ۷۰۰ میلیون دالر ازاین بودجه درخواستی دولت ترامپ نیز برای نیروی دریایی به منظور تقویت ترمیم دوناو امریکا آسیب دیده دردو حادثه تصادم مرگبار طی ماه های هزینه خواهد شد.
امریکا درحالی یک بودجه یک اعشاریه دو میلیارد دالری را برای نظامیان آنکشور درافغانستان مطالبه میکند که وضعیت امنیتی دراین کشور چالش آفرین است .
اما ناتورت سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید تعهد ما به افغانستان غیر قابل تغییراست .
سیاست جدید امریکا درباره جنوب آسیا موثر بوده است و ما خوش بین هستیم که پیشرفت هایی دراین رابطه داشته باشیم .
وی مدعی شد ، ما خود را متعهد به یافتن راه حل صلح آمیز برای افغانستان می بینیم دولت افغانستان نقش بیشتری دراین رابطه ایفا کند.