اقتصادی

حاصلات کنجد در جوز جان افزایش یافته است

حاصلات کنجد در جوزجان امسال هفت در صد افزایش یافته است.
محمد رحمان ارغندیوال رئیس اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت جوزجان  گفت که در سالجاری یکهزار ونهصد ونود هکتار زمین، کنجد کشت شده است وهفتصد و هشت تن کنجد به دست آمده و یکصد وشصت وپنج تن آن به خارج از کشور صادر گردیده است.
ارغندیوال علاوه کرد که امسال بیشترین حاصل کنجد از ولسوالی های آقچه ،فیض آباد ، منگجک و اطراف شهر شبرغان به دست آمده است.
وی اضافه کرد که جوزجان از لحاظ آب و هوا مکان مناسب برای کشت کنجد میباشد .