اقتصادی

وزیرمالیه: در سال آینده مصارف نظامی افغانستان چهل درصد افزایش خواهد یافت

جلسۀ بورد نظارت و همآهنگی به هدف تمویل و تجهیز قوای امنیتی و دفاعی افغانستان امروز برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست مشترک اکلیل حکیمی، وزیر مالیه ، ریچارد اچ رایلی، معاون سفیر ایالات متحدۀ أمریکا و شرمیلا بهاری، معاون سفیر و رئیس کمک های انکشافی هالند در مقر وزارت دفاع ملی برگزار گردید، سرپرست وزارت دفاع ملی، معین اول وزارت امور داخله، جنرالان نظامی، سفراء و نماینده گان ۲۶ کشور تمویل کننده نیز حضور داشتند.
اشتراک کننده گان در رابطه به پیشرفت ها و دستآوردهای افغانستان بعد از کنفرانس وارسا، اجرای تعهدات دوجانبۀ امنیتی میان حکومت افغانستان و تمویل کننده گان، تمویل و تجهیز قوای امنیتی و دفاعی، طرح امنیتی (مبارزه علیه تروریزم و مواد مخدر، انکشاف رهبری، آموزش، مبارزه علیه فساد و پلان های آینده)، اصلاحات مالی، پیشرفت کار ادارۀ مرکز عدلی و قضائی، ارتقای ظرفیت نیرو های امنیتی و دفاعی کشور، اصلاحات در نهاد های امنیتی و دفاعی و دیگر مسایل مرتبط بحث و گفتگو کردند.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه گفت: “در کنفرانس شیکاگو در سال ۲۰۱۲ برای تأمین امنیت خویش تا سال ۲۰۲۴ تعهدکردیم. امروز، آن تعهد را تجدید مینمایم. در سال ۱۳۹۵ سهم ما در مصارف امنیتی ۲۹ میلیارد افغانی بود که در سال جاری به ۳۰.۵ میلیارد افغانی می رسد و در سال آینده ما تخمین می زنیم که سهم ما در این بخش به ۳۵ میلیارد افغانی افزایش خواهد یافت که ۴۰ فیصد افزایش را در مقایسه به سه سال گذشته نشان می دهد.”
ریچارد اچ رایلی، معاون سفیر ایالات متحدۀ أمریکا گفت: ” بورد نظارت و هماهنگی نقش حیاتی را در تضمین تلاش های تمویل کننده گان در افغانستان برای پاسخگویی نیازهای نیروهای امنیتی و ملی افغانستان، انتظارات کشورهای تمویل کننده در مورد تأثیر کمک ها، شفافیت و مسئولیت پذیری مورد نیاز کشورها، بازی می کند”.
شرمیلا بهاری، معاون سفیر و رئیس کمک های انکشافی هالند گفت: ” دایر شدن ریاست مشترک بورد نظارت و همآهنگی در شش ماه آینده یک امتیاز بزرگ برای هالند است. هالند اقدامات بزرگ وزراتخانه های مالیه، دفاع و امور داخله بخاطر یک افغانستان پایدار را درک می کند. ما میدانیم که چالش های جدی فرا راه ما وجود دارد بنابر این حاضر هستیم در امر مبارزه با فساد، تطبیق اصلاحات در وزارتخانه ها و همچنان بهبود نقش زنان مبنی بر چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان همکاری داشته باشیم.”
جلسۀ بورد نظارت و همآهنگی هر شش ماه یکبار برگزار می گردد، قبلاً ریاست مشترک این نشست را ایالات متحده أمریکا به عهده داشت و امروز برای مدت شش ماه به کشور هالند منتقل گردید. اعضای آن کشور های اند که در بخش سکتور امنیتی کمک مینمایند.
قابل تذکر است بورد نظارت و همآهنگی بعد از نشست شیکاگو ناتو در سال ۲۰۱۲ تأسیس گردید. ریاست این بورد را وزارت مالیه و یکی از کشور های تمویل کننده با کمک حد اقل ۲۰ میلیارد دالر در بخش های نظامی مشترکاً به عهده دارد. . هدف اصلی بورد نظارت و همآهنگی حصول أطمینان از وجوه سکتور امنیتی می باشد که به صورت هماهنگ و شفاف به مصرف می رسد.