صحت

پیشرفت های بخش صحت در غور توضیح شد

ده ساختمان صحی در مرکز و سه ولسوالی غور در سالجاری اعمار شده است.
این مراکز در شهر فیروزکوه ولسوالی های تیوره، دو لینه و دولتیار است و برای نیاز مندان خدمات صحی را عرضه میکند .
داکتر غلام نبی یگانه رییس صحت عامه غور دیروز در نشست خبری گفت که ریاست صحت عامه غور علاوه بر ساختمان های تاسیسات یاد شده کار ده ساختمان برای یک شفاخانه سی بستر در ولسوالی لعل سر جنگل ، دو کلینیک در ولسوالی پساوند، یک کلینیک در ولسوالی چهار سده ، یک کلینیک در ولسوالی تولک ویک تعمیر مر کز آموزشی در شهر فیروز کوه ، یک مرکز صحی در منطقه بره خانه ، یک کلینیک در مرغاب و دو کلینیک در مربو طات شهر فیروزکوه جریان دارد که کار بعضی از این ساختمان ها رو به ختم است و کار برخی دیگر ماه های بعد به پایان میر سد.
وی گفت : بر علاوه کلینیک ها سه تیم سیار در خدمت مردم قرار دارند تا به مردمی که از مراکز صحی دور هستند عرضه خدمات کنند .
وی در اخیر گفت که به زودی کارده مر کز واکسین در شهر فیروز کوه آغاز میشود ویک مر کز صحی به همکاری موسسه یو ان آی پی با امکانات مناسب نیز در غور ساخته میشود.