تکنالوژی

د مصنوعي وښیارتیاه لومړی روبات

 

د مصنوعي وښیارتیاه لومړی روبات
صوفیه نومې روبات چې تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې وینا وکړه
دا وایي زه ډېره خوشاله یم او ویاړم چې دلته راغلې یم
په ټکنالوژۍ کې د بدلونونو په اړه په دې غونډه کې څېړونکو ته صوفې خبرې وکړې
او وروسته یې د هغوی پوښتنې هم ځواب کړې
دې وویل چې د مصنوعي ذکاوت په مرسته د نړۍ زېربیناوې لکه خواړه او انرژۍ سم وېشل کېدای شي