اقتصادی

سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی: قیمت خدمات انترنت کاهش می یابد

نجیب ننگیال سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید تا سه ماه آینده خدمات انترنت کاهش خواهد یافت.
وی گفت که رییس جمهور به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هدایت داده است که تا سه ماه آینده قیمت خدمات انترنت را در حدود شصت تا هشتاد درصد کاهش دهد.
ننگیال همچنان افزود که این وزارت روی طرحی کارمی کند که بتواند تا سه ماه آینده به این هدف نایل شود.
به گفته سخنگوی وزات مخابرات وتکنالوژی معلوماتی در قدم نخست شرکت افغان تیلی کام شامل این طرح می باشد و به دنبال آن شرکت های خصوصی نیز شامل این طرح می شوند.