اقتصادی

استاد دانشگاه شیکاگو و از پیشروهای اقتصاد رفتاری برنده نوبل اقتصادی ۲۰۱۷ شد

کمیته جایزه صلح نوبل روز دوشنبه پروفسور ریچارد تیلر استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو را برنده جایزه نوبل در اقتصاد سال ۲۰۱۷ اعلام کرد.
به نقل از صدای امریکا، پروفسور تلر در پژوهش خود به این نتیجه رسیده بود که گزینش های افراد در مسائل اقتصادی از جمله پس اندازها همیشه بخردانه نیست.
کمیته نوبل در سویدن اعلام کرد ریچارد تلر به خاطر درک روان شناسی اقتصاد سزاوار جایزه شناخته شده است.
از تلر به عنوان کسی نام برده شده که تحلیل واقع گرایانه تر از تصمیم گیری های مردم در مسائل اقتصادی ارائه داده است.
پروفسور تلر را پدر بنیانگزار رفتار اقتصادی می خوانند. در این رشته اصل برآن است که برخلاف نظریه اقتصادی که رفتار تصمیم گیران در مسائل اقتصادی روز مره را معقول می داند، تصمیم های افراد در این زمینه همیشه عاقلانه نیست و در راستای خدمت به منافع شان نیست.
کمیته نوبل در اطلاعیه اعلام برنده نوبل اقتصاد ابراز امیدواری کرد با پژوهش های پروفسور تلر، مردم کنترل بهتری بر تصمیم های اقتصادی خود داشته باشند.