خبرهای خارجی

 سرور دانش: حکومت گزارش های سیگار را پیگیری می کند

جان سپکو، سرمفتش اداره سیگار یا اداره بازرس عمومی امریکا در باز سازی افغانستان، با قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار نمود.
دراین دیدار چگونگی روند مبارزه با فساد اداری و نحوه تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدا، قانونپوه سروردانش معاون رئیس جمهور با تقدیر و سپاس از کار کرد اداره سیگار برای کمک به دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری، گزارش های اداره سیگار را در راستای جلوگیری از تخطی و سوء استفاده در ادارات دولتی افغانستان سازنده خوانده گفت که حکومت وحدت ملی با توجه به ظرفیت های موجود، گزارش های سیگار را همواره پیگیری می کند.

معاون رئیس جمهور تأسیس شورای عالی حاکمیت قانون، ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و تصویب استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری را به عنوان سه گام و اقدام اساسی حکومت برای مبارزه با فساد اداری در یک سال گذشته عنوان کرده؛ اما گفت که ارتقای ظرفیت دراین سه بخش یک نیاز جدی است.

به گفته دانش، ساختار نظارت برتطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری و شیوه تطبیق آن یکی از اولویت های دیگر است که به دقت بیشتر نیاز دارد.

معاون رئیس جمهور موجودیت جامعه مدنی، رسانه های آزاد و مستقل را به عنوان یک ظرفیت دست داشته در جهت نظارت بر تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری عنوان کرده گفت که ما در حکومت وحدت ملی در پی آن هستیم که از این ظرفیت ها نیز به خوبی استفاده شود.

دراین دیدار جاسپکو سرمفتش سیگار یا اداره بازرسی عمومی امریکا در بازسازی افغانستان، با آن که گزارش های نشر شده آن اداره در زمینه مبارزه با فساد و چگونگی آموزش نیروهای امنیتی را به معاون رئیس جمهور ارایه کرد، از نقش معاون رئیس جمهور در جهت تحکیم حاکمیت قانون، اصلاحات و مبارزه با فساد اداری به نیکی یاد کرد.

وی ضمن اعلام آمادگی برای کمک به دولت افغانستان در جهت تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری گفت که اداره سیگار در نظر دارد این استراتژی را مورد ارزیابی قرار داده و پیشنهادها خود در زمینه تطبیق و ساختار نظارت برتطبیق آن را با حکومت وحدت ملی شریک سازد.

سرمفتش سیگار تأکید به کمک دولت افغانستان در ارزیابی استراتژی ملی مبارزه با فساد گفت که اداره سیگار در نظر دارد این استراتژی را به لحاظ معیار های جهانی به خصوص معیار های موجود در سازمان ملل متحد، نحوه تطبیق، دریافت نظریات و پیشنهاد ها همکاران بین المللی افغانستان و برنامه های کمکی جامعه جهانی در حوزه تطبیق، مورد ارزیابی قرار دهد.

سرمفتش سیگار تأکید کرد که براساس تجارب، همه استراتژی های مبارزه با فساد نیازمند شفافیت در عملکرد ادارات مسؤل و استقلال آن هاست و دراین صورت است که شهروندان به اقدامات حکومت ها برای زدودن فساد از داخل اداره، بیشتر اعتماد می کنند.

قانونپوه دانش از اقدام اداره سیگار برای ارزیابی استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری استقبال کرده و ضمن تأکید برتسریع روند ارزیابی گفت که این خود می تواند نوعی کمک به حکومت و مردم افغانستان باشد.

به گفته معاون رئیس جمهور استراتیژی ملی مبارزه با فساد بر پنج محور اساسی چون رهبری سالم سیاسی، اصلاحات در بخش امنیتی، شفافیت در سیستم استخدام و خدمات ملکی، اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی و همچنین مدیریت سالم و شفاف امور مالی به عنوان پنج محور اصلی طراحی شده است .