خبرهای داخلی

عملیات تاپاکسازی کامل دره فندقستان پروان ادامه خواهد یافت

عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به خاطر پاکسازی کامل دره فندقستان ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان ادامه دارد.
مسوول دفترمطبوعاتی قول اردوی ۲۰۱ سیلاب  گفت ، درجریان بیست وچهار ساعت گذشته این عملیات دوتن مشکوک دستگیر شدند و هشت فیر مرمی هشتادو دوملی متری ضبط و دو حلقه ماین ضا وسایط خنثی گردید.
وی گفت برای تامین امنیت بهتر پاسگاه های جدید توسط پولیس محلی ایجاد گردیده است و عملیات تا پاکسازی کامل این دره از وجود هراس افگنان ادامه می یابد.