صحت

خنده برای ما مصئونیت روانی می بخشد

نگرانی،رنج،ومشکلات را با خنده ولبخند پاسخ دهید تا از زندگی تعریف مثبت داده وصحتمد باشید.
۱۶ میزان روز جهانی خنده است، شاید تجلیل از این روز برای شماری از شهروندان کشور خود خنده آور باشد که ما بر تجلیل چه روزی نشسته ایم ؟
مگر خنده میتواند یک فلسفه عظیم در زندگی مردم ما داشته باشد. مردم که سالها با رنج ودرد زندگی کردند، ترس و رنج بر سرنوشت وزندگی شان سایه افگنده مگر مقاوم باقی ماندند.
پس خنده، خوشی وآرامش بزرگترین وبهترین تحفه برای این مردم بوده میتواند.
به گفته متخصین عرصه طب وبهداشت، خنده در صحت وسلامی انسانها نقش بارز دارد. ضربان قلب را بهتر میسازد، فشار خون را کاهش میدهد٬گردش خون را مناسب ساخته وفعالیت بدن را تنظیم نموده هورمون های تشویش را از میان برمیدارد، در برابر وسواس وتشویش انسان را مقاوم میسازد، افسردگی را از میان بر میداردو به ما مصئونیت روانی میبخشد.
در بُعد اجتماعی خنده بر سلامتی انسانها اثر گذار است ٬ رابطه اجتماعی را تحکیم می بخشد روابط وحسن هم دیگر پذیری را در خانواده ترویج میکند.
این بهتر است که خنده را جز زندگی تان سازید، به شرط انکه برای دیگران مزاحم نباشد.
متخصصین روانشانسی تا کید براین دارند که خنده باید جز از زندگی انسانها باشد وبرای رسیدن به آن باید منظم کتابهای خنده آور و مجلات را مطالعه کرد، فکاهی شنید برنامه های تفریحی را در تلویزیون ها ورادیو ها تقیب کرد وبلاخره از خنده در زندگی یک تعریف کرد
مگر روابط اجتماعی حکم میکند که خنده نباید وسیله بی ارزش ساختن وتحقیر دیگران باشد و نباید به نام فکاهی وجوک حرف های بی ارزش گفت وباید موقعیت خندیدن را در نظر داشت.
پس باید خنده را با نزاکت ها ٬حساسیت ها وضرورت ها، آن را رعایت کردو ازآن در رشد زندگی اجتماعی سود برد.

۱ نظر