تکنالوژی

د ګوګل ژباړونکې غوږۍ

د ټکنالوژۍ په ډګر کې تر ټولو ستر شرکت ګوګل یوه داسې غوږۍ جوړه کړې چې د ۴۰ ژبو ژباړه په مستقیم ډول کولای شي

ګوګل شرکت خپل دا نوی محصول د امریکا په سانفرانسسکو کې نندارې ته وړاند ې کړ
دا غوږۍ په لومړي ځل نندارې ته وړاندې شوه او د دوو کسانو د خبرو ژباړه یې په مخامخ ډول وکړه
دې دواړو کسانو د خبرو ژباړه چې یوه په سویډني او بل په انګلیسي ژبو خبرې کولې وړاندې شوه

دا بې مزي غوږۍ د ګوګل په ځیرکو تلفونونو کې کار کوي

د دې غوږۍ بیه شاوخوا ۱۵۹ ډالره ښودل شوې ده