اقتصادی

تلاش برای گسترش فعالیت زارعان زعفران درهرات

پیاز زعفران برای برخی از زنان در ولسوالی غوریان ولایت هرات توزیع شد.
مدیریت ترویج به همکاری مدیریت اقتصاد خانواده ریاست زراعت هرات و به حمایت مالی دفتر UNDP برای ده تن از زنان دهقان ولسوالی غوریان پیاز زعفران توزیع نمود.
در این برنامه برای هر زن به مقدار ۳۰۰ کیلو پیاز زعفران همراه با کود کیمیاوی و بسته مخصوص زعفران توزیع گردید.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که قرار است در جریان هفته نیز برای ۲۰ تن از زنان دیگر آن ولسوالی پیاز زعفران توزیع گردد که در مجموع به مقدار ۹ تن پیاز زعفران توزیع میگردد.
اوگفت این اقدام تلاشی در راستای گسترش فعالیت زارعان زعفران کاران درهرات است.