آلبوم تصاویر

نودمین سال تأسیس رادیو و چهلمین سال تأسیس تلویزیون ملی