اقتصادی

وزیرمالیه: وزارت شهر سازی بالای طرح جامع انتقال پروژه ساختمانی حکومتی کند

اكليل حکیمی، وزير ماليه دیروز با سید سعادت منصور نادری، وزیر شهر سازی و مسکن در رابطه به مصرف مؤثر بودجۀ انکشافی این وزارت، تهیه مسکن، پروژۀ قطعات پیش ساخت تصدی خانه سازی، پروژه های سنائی غزنوی و شهرک لاله و اعمار شفاخانه ها و مکاتب بحث و تبادل نظر نمودند.
به اساس معلومات دفترسخنگوی وزارت مالیه ، فیصله بعمل آمد تا وزارت شهرسازی و مسکن بالای طرح جامع و آمادگی های در مورد انتقال پروژه های ساختمانی ادارات حکومتی به وزارت شهر سازی ومسکن کارنموده وآنرا به شورای عالی تصدی های ساختمانی و خانه سازی ارائه نمایند تا در همآهنگی با تمویل کننده گان، ادارات مربوطه و شورای ملی جهت بهبود امور تصامیم لازم اتخاذ گردد.