خبرهای داخلی

ادامه موشک پراکنی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور

حمله های موشکی نظامیان پاکستانی بربخش هایی از شرق کشور یک بار دگر شدت گرفته است.
ازشب گذشته تا صبح امروز بخش هایی ازولایت های کنر و نورستان گواه برخورد ده ها موشک بوده است.
یک قوماندان ارشد پولیس مرزی درشرق کشور به آژانس باخترگفت که دراین حمله های موشکی به کسی آسیب نرسیده است.
این حمله ها باعث شده تا یک بار دگر ده ها خانواده مجبور به ترک خانه های شان شوند.
درپی تیره شدن روابط افغانستان با پاکستان حمله های یک جانبه و موشکی نظامیان پاکستانی بربخش هایی ازشرق کشور شدت گرفته است.
این حمله های موشکی حدود چهار سال پیش آغازشد وباوجود واکنش های تند حکومت و شکایت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل ، این حمله ها ادامه دارند.